10 روز ضمانت بازگشت

فروشگاه فرش روناس خود را متعهد می داندکه کالای خریداری شده از تاریخ دریافت کالا توسط مشتری تا 10 روز ضمانت برگشت کالا داشته باشد.

این ضمانت  دارای شرایط زیر می باشد:

-کالای دریافتی دارای ضرب خوردگی-شکستگی یا آب خورگی باشد که به دلیل عدم توجه به شرایط حمل نقل کالا از فرش فردوسی تا منزل شما می باشد.

-کالا دارای عیب فنی باشد که باعث تاثیر در قیمت واقعی کالا بگذارد

-کالای دریافتی دقیقا همان سفارش شما نبوده یا مشابه آن

-ضمانت قیمت که مورد خریداری شده را فروشگاهی بتواند با اختلاف قیمت به شما تحویل دهد.